Geschiedenis staatsauteursrecht

De boekuitgave Staatsauteursrecht c.a. Openbaarheid in de trias politica en het kopijen auteursrecht 17de-21ste eeuw, geschreven door Chris Schriks, beschrijft de moeizaam afgedwongen ontwikkeling naar een transparante overheid.


PERSBERICHT

staatsauteursrecht chris schriksDe boekuitgave Staatsauteursrecht c.a. Openbaarheid in de trias politica en het kopijen auteursrecht 17de-21ste eeuw, geschreven door Chris Schriks, beschrijft de moeizaam afgedwongen ontwikkeling naar een transparante overheid. Pas recent kan – dankzij de revolutionaire ontwikkeling van elektronische technieken – recht gedaan worden aan wat al sinds de Bataafse Republiek een wens was van de mondige burgerij: adequate informatie over wetgeving, rechtspraak en bestuur. Het boek wordt ingeleid door mr. Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), die onder meer als staatssecretaris een rol speelde bij het toegankelijk maken van overheidsinformatie.

Meesters in de Rechtsgeschiedenis

Staatsauteursrecht c.a. is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en verschijnt als derde titel in de serie ‘Meesters in de Rechtsgeschiedenis’.
Dat verplichtende regels voor de burger gratis en gemakkelijk beschikbaar zijn is vandaag de dag vanzelfsprekend. Openbaarheid door de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht was lang een vrome wens omdat de staat het eigendomsrecht op alle ‘acten van de staat’ claimde en nadruk en verspreiding ervan verbood. De trias politica was weliswaar algemeen aanvaard, maar van democratie was nog geen sprake. Elke macht hield er haar eigen mores op na, waarbij de uitvoerende macht ook aan de touwtjes van de wetgevende en rechtsprekende macht trok. Tot halverwege de 20ste eeuw bleef de staat achterdochtig jegens de burger; veel weten kon immers veel deren.

Auteursrecht

Het eerste keerpunt vond plaats in 1840, toen de Hoge Raad na een heftige en met passie gevoerde strijd oordeelde dat op regelgeving geen kopij- c.q. auteursrecht kon rusten. Het tweede keerpunt volgde pas in het digitale tijdperk, toen het streven naar grotere openbaarheid van overheidsinformatie gestalte kreeg in Europese en nationale wetgeving.

Dr. C.F.J. Schriks (1931) is sinds 1946 betrokken bij het boekenvak als drukker, uitgever en bestuurder. Als rechtshistoricus promoveerde hij op zijn proefschrift Het Kopijrecht. In 2016 publiceerde hij de biografische schets Frederik Muller, Baanbreker in de wereld van het boek.

Chris Schriks,

Staatsauteursrecht c.a. Openbaarheid in de trias politica en het kopij- en auteursrecht 17de – 21ste eeuw,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
genaaid gebonden met stofomslag
ISBN 978.90.5730.665.5, prijs € 59,50 – 800 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_574af639d08a0_selected-products” products=”1001004007590002,9200000058049819,1001004002133285,1001004001996788″ name=”Staatsauteursrecht” sub_id=”Chris Schriks” link_color=”000000″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”ED1000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFA012″ border_color=”D25400″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!